th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
(15-01-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ” ร่วมกับ ศปมผ. วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน 
การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ เนื่องด้วยความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงาน ที่จะแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายรวมทั้งการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารทะเลของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์         

back to top