th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม
(04-07-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม "ปฏิญญาสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยการเดิยเรือเพื่อความปลอดภัย" ครั้งที่ 1/2558 นวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า
         กรมเจ้าท่า โดยส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดการฝึกอบรม "ปฏิญญาสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยการเดิยเรือเพื่อความปลอดภัย" ครั้งที่ 1/2558  โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ควบคุมเรือ โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เครือข่ายอาสาวารี ฯ เข้าร่วมอบรมฯ ประมาณ 80 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายการเดินเรือ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการให้บริการสาธารณะ เพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว...

 

                                                                                                             ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม     นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม  

back to top