th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558
(11-06-2558)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558 เพื่อจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ( 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2558    

back to top