th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

** ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 กรมเจ้าท่าพร้อมรับข้อมูลการรายงานเรือเข้า (VSED) รายงานบัญชีสินค้าทางเรือสำหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ (SAOPER) และข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (MMAN) ทางอิเล็กทรอนิกส์ **
(15-05-2558)โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://nsw.md.go.th

ภาพกิจกรรม:

      	** ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 กรมเจ้าท่าพร้อมรับข้อมูลการรายงานเรือเข้า (VSED) รายงานบัญชีสินค้าทางเรือสำหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ (SAOPER) และข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (MMAN) ทางอิเล็กทรอนิกส์ **  


เอกสารแนบ:


PR_MDNSW-2.pdf
back to top