th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี
(05-08-2557)

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี โดยในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า การมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นและหน่วยงานดีเด่น การจัดนิทรรศการ และพิธีการทางศาสนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ กรมเจ้าท่า ...            กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557    โดยมีนายชาญชัย  สุวิสุทธะกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
นับตั้งแต่รัชสมัยพระนารายณ์มหาราช การค้าขายทางเรือกับชาวต่างชาติรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยใด ๆ โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ระหว่างภาคตะวันออก ภาคตะวันตก คำว่า “เจ้าท่า” ในภาษาไทยสันนิษฐานว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเรียกเจ้าท่าว่า “Shah Bandar” หรือเรียกกันว่า นายอากร นายด่าน นายขนอนตลาด มีหน้าที่บังคับการจอดทอดสมอของเรือ เก็บค่าธรรมเนียมแก่เรือที่เข้าออกน่านน้ำราชอาณาจักร ซึ่งขึ้นอยู่ในความปกครองและบังคับบัญชาของกรมพระคลัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาตราพระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหม่ 10 มาตรา เรือเล็ก 7 มาตรา        แพ โพงพาง และของลอยน้ำ 3 มาตรา  ทางบก 4 มาตรา รวม 24 มาตรา หรือ “กฎหมายท้องน้ำ” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2402 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า ในฐานะเจ้ากรม ดังนั้น กรมเจ้าท่า จึงถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแล ส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและ    พาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่ต่อเรือ กองเรือไทย และภารกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง และการปฏิรูปพัฒนาระบบราชการ ที่มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์     โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการดำเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ โครงสร้างกรม กระบวนการในการปฏิบัติงานการนำเทคโนโลยีมาใช้ และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประสานกับกระแสการพัฒนาประเทศและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปีนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินภารกิจมาเป็นเวลายาวนานถึง 155 ปี และได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม            ขึ้นในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรม พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า พิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ผู้บริหารต้อนรับผู้มีเกียรติ         ร่วมแสดงความยินดี และพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรของกรมเจ้าท่า          
เป็นเวลากว่า 155 ปี กรมเจ้าท่า มุ่งพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยภายในปี 2558 กรมเจ้าท่า วางเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 ภารกิจสำคัญ            1.) ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำสู่มาตรฐานสากล 2.) ให้บริการด้วยระบบ E-Service และ   3.) รับประกันความลึกร่องน้ำเศรษฐกิจ โดยที่ กรมเจ้าท่า ผนึกกำลังบุคลากรทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานร่วมกันบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำ และนำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ มาเป็นส่วนของการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อประชาชน และประเทศชาติสืบไป ให้สมกับค่านิยมองค์กร 
“มีใจบริการ มุ่งสัมฤทธิ์ ทำงานเป็นทีม ทำงานแบบมืออาชีพ มีใจใฝ่รู่ ตระหนักความปลอดภัย”

                                                                          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม 2557ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี     กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี   กรมเจ้าท่า จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 155 ปี    


เอกสารแนบ:


35.2557.pdf
back to top