th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”
(02-08-2557)       กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57” เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้สานความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้รักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันกีฬาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่             2 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งในงานมีทั้งการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาเบ็ดเตล็ด ขบวนพาเหรดและกองเชียร์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 1,000 กว่าคนภาพกิจกรรม:

กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”    กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”  กิจกรรม “สี่สายธาร..สานสามัคคี..กีฬาสีเจ้าท่า..57”   

back to top