th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548 โดยมีนางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยข้าราชการกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า
(05-07-2559)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(05-07-2559)


สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อหารือในประเด็นเรื่องการรับผิด(Liability)ที่อยู่ในแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียว เพื่อมอบหมายให้สถาบันจัดชั้นเรือดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(28-06-2559)


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
(24-06-2559)


นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ยุทธศาสตร์ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ" มอบความสุขให้กับประชาชน "เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน" ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน นายอำพน อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(20-06-2559)


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
(07-06-2559)


อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดกิจกรรม "เจ้าท่าอาสา พัฒนาท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการ"
(05-06-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เจ้าท่าอาสา พัฒนาท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการ"


กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
(18-05-2559)

เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558


Page 30 of 45
back to top