Buca escort
likit Umzug Basel
การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

Documents
01.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2547 68 Kilobytes 02-07-2014
02.แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ 118 Kilobytes 02-07-2014
03.ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 411/2543 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการขนถ่ายน้ำมันและเคมีภัณฑ์ 954 Kilobytes 02-07-2014
04.ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 412/2543 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายสินค้าอันตราย 624 Kilobytes 02-07-2014
05.เรือเด่นสุทธิ 110 Kilobytes 03-07-2014
06.เรือชลธารานุรักษ์ 119 Kilobytes 02-07-2014
07.อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน 40 Kilobytes 02-07-2014
08. รายชื่อสารเคมีขจัดคราบน้ำมันที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย กรณีแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล 414 Kilobytes 16-12-2016
09.คู่มือ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันฉบับประชาชน 15.99 Megabytes 20-09-2014
10.ภาคผนวก แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ 8.52 Megabytes 23-12-2014
11. สถิติน้ำมันรั่วไหล ปี 2557 449 Kilobytes 14-01-2015
12.Environmental sensitivity Index (ESI) Atlas of the gulf of Thailand 94.80 Megabytes 30-10-2015
13. สถิติน้ำมันรั่วไหล ปี 2558 44 Kilobytes 18-02-2016
14. สถิติน้ำมันรั่วไหล ปี 2559 51 Kilobytes 07-02-2017
15. สถิติน้ำมันรั่วไหล ปี 2560 38 Kilobytes 09-02-2018
สถิติน้ำมันรั่วไหล ปี 2563 63 Kilobytes 13-01-2021
สถิติน้ำมันรั่วไหลปี 2561-2562 589 Kilobytes 17-01-2020
 
xxxxxxxx