th en

Menu
 
 
A+ A A-
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 36/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อเพื่อใช้เรียกชื่อหน่วยราชการในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 กรมเจ้าท่า (เพิ่มเติม)
(13-05-2557)

  สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2555 (ดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. : หมวด 1-03-043 เรื่องที่ 55)