th en

Menu
 
 
A+ A A-
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 504/2554 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อเพื่อใช้เรียกชื่อหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า (สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-043 เรื่องที่ 60)