th en

Menu
 
 
A+ A A-

แนะนำศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

แนะนำศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล(เขตท่าเรือศรีราชา)อาคารสมุทรเขต เขาบ่อยา ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230โทรศัพท์/โทรสาร (ชั่วคราว) 0-3840-0270-1

1. ผังโครงสร้างองค์กรชั่วคราว

flow20VTS

2. หน้าที่ของศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

    2.1 กำกับ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำ การเดินเรือเข้า-ออก ในเขตท่าเรือต่างๆ

    2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความั่นคงและความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

    2.3 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของเรือและท่าเรือในการปฏิบัติการเพื่อรักษา
ความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุภัยคุมคาม
    2.4 ประสานงานแจ้งระดับการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือตามสภาวการณ์และแจ้งข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนระดับ
รักษาความปลอดภัยแก่เรือชักธงไทย ท่าเรือ และเรือต่างชาติ ขณะเดินทางเข้ามายังท่าเรือ หรือเมืองท่าในน่านน้ำไทย
    2.5 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ เพื่อรับแจ้งเหตุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับ
เรือหรือท่าเรือตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ

3. หน้าที่ต่างๆ ในศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล

    3.1 งานเรือตรวจการณ์ ใช้เรือตรวจการณ์ 80 ฟุต 1 ลำ และเรือเร็วตรวจการณ์ 1 ลำ 

        3.1.1 ทำการลาดตระเวน ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือในเขตท่าเรือศรีราชา
เพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.197
แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.2002 และประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ
        3.1.2 ตรวจตราการจราจรทางน้ำ โดยประสานกับงานควบคุมการจราจร
        3.1.3 ตรวจความปลอดภัยของเรือ
        3.1.4 ตรวจตราและควบคุมการขนถ่ายสินค้าให้ถูกวิธี
        3.1.5 ป้องกันและควบคุมการก่อมลพิษทางทะเลใดๆ จากเรือ
        3.1.6 ให้ความช่วยเหลือกับเรือที่มีปัญหาขัดข้อง
        3.1.7 ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        3.1.8 ติดตามการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าตามที่ได้รับอนุญาต
       3.1.9 ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์งานในขอบเขตความรับผิดชอบของขน. ให้กับคนประจำเรือ เจ้าของเรือ/ตัวแทนบริษัทเรือ
        3.1.10 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   3.2 งานรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือตาม ISPS CODE
        3.2.1 ดำเนินการสำรวจสภาพการรักษาความปลอดภัยของเขตท่าเรือศรีราชาโดยละเอียดในเบื้องต้น
โดยคำนึงถึงการประเมินสถานการณ์รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ
        3.2.2 การดำเนินเพื่อจัดทำและดูแล รักษาแผนการรักษาความปลอดภัยเขตท่าเรือศรีราชา
        3.2.3 การปฏิบัติตามและการฝึกซ้อม ตามแผนรักษาความปลอดภัยเขตท่าเรือศรีราชา
        3.2.4 ประสานงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศและสอดคล้องแผนมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง
        3.2.5 ปรับปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยของเขตท่าเรือศรีราชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
        3.2.6 ปฏิบัติการตรวจสอบและหรือกระทำปฏิญญาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยกับเรือสินค้าที่เข้ามาจอดและ/หรือ
ขนถ่ายบรรทุกสินค้ากลางทะเล บริเวณเขตท่าเรือศรีราชา ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลข้อบังคับ
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ
        3.2.7 ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ละเมิดกฎหมาย และ/หรืออนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
        3.2.8 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานควบคุมการจราจร
       3.3.1 ควบคุมระบบการจราจรทางน้ำ โดยการแนะนำให้ข้อมูลข่าวสารจากการ
ติดตามเรือเป้าหมายบริเวณพื้นที่ควบคุมด้วยระบบเรดาร์ และ/หรืออุปกรณ์การสื่อสารของศูนย์ฯ
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารทันเวลาสำหรับการตัดสินใจภายในห้องบังคับการควบคุมการเดินเรือตลอด 24 ชั่วโมง
        3.3.2 การช่วยเหลือด้านการเดินเรือ เพื่อช่วยการตัดสินใจภายในห้องบังคับการ
ควบคุมการเดินเรือและติดตามผลกระทบ
        3.3.3 บริการ การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ อาจเป็นอันตรายต่อการจราจรทางน้ำ
ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้การเคลื่อนที่ของการจราจรทางน้ำเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
        3.3.4 รับแจ้งและอนุญาตเรือที่จะเข้ามาในเขตท่าเรือหรือเรือที่จะออกจากท่าเทียบเรือหรือที่จอดเรือ
3.3.5 ควบคุมดูแลการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

4. อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

   4.1 อัตราเจ้าหน้าที่ประจำเรือ 

        4.1.1 เจ้าหน้าที่ประจำเรือ 80 ฟุต (เรือยนต์เจ้าท่า 803) จำนวน 14 นาย
           - นักเดินเรือ (ผู้บังคับการเรือ) 1 นาย
           - นายช่างกลเรือ (ต้นกลเรือ) 1 นาย
           - นักเดินเรือ (ต้นเรือ) 1 นาย
           - นักเดินเรือ (ต้นหน) 1 นาย
           - เจ้าหน้าที่สื่อสาร 1 นาย
           - นายช่างกล หรือสรั่งกล 1 นาย
           - นายท้าย 2 นาย
           - ช่างเครื่อง 2 นาย
           - กะลาสี 4 นาย
        4.1.2 เจ้าหน้าที่ประจำเรือเร็วตรวจการณ์
           - ในเบื้องต้นใช้เจ้าหน้าที่เรือยนต์เจ้าท่า 803 ในการปฏิบัติงาน
  4.2 อัตราเจ้าหน้าที่ งานรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือตาม ISPS CODE
        - จำนวน 5 นาย ตามประกาศกรมการขนส่งทางน้ำที่ 217/2547
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเขตท่าเรือศรีราชา
  4.3 อัตราเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการจราจร
        - ในเบื้องต้น ใช้อัตราเจ้าหน้าที่ประจำเรือในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเข้ายาม สำหรับเขตท่าเรือมาบตาพุด
เขตท่าเรือสงขลา เขตท่าเรือภูเก็ต ศูนย์ฯจักจัดโครงสร้างศูนย์ย่อยฯ พร้อมหน้าที่และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ เห็นสมควรประสานงาน สปว.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป