th en

Menu
 
 
A+ A A-

ความปลอดภัยทางน้ำ

Categories
ปฏิญญาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ( Declaration of Security: DoS)
ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) ฉบับภาษาไทย
ร่างแนวทางการจัดทำการประเมินการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ
ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา
โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ
Documents
FAQs for ISPS implementation (คำถามบ่อย) 69 Kilobytes 30-01-2014
คู่มือ การรักษาความปลอดภัยสำหรับท่าเรือ 90 Kilobytes 30-01-2014
ตัวอย่างเอกสาร แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ 169 Kilobytes 30-01-2014
ตัวอย่างเอกสาร แผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ แสดงแบบ Word 235 Kilobytes 30-01-2014
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 35/2554 ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 273/2553 446 Kilobytes 30-01-2014
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือฯ 77 Kilobytes 30-01-2014
ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ 93 Kilobytes 30-01-2014