Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอแก้ไขประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม

1. ประกาศนียบัตรที่ต้องการแก้ไข
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (กรณีเลขประจำตัวประชาชนหรือวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง)
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

Documents
แบบ ทว.18 58 Kilobytes 23-05-2014