Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปชุดนักเรียน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท)