Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอประกาศนียบัตรหลักสูตรก่อนต่ออายุหรือ เลื่อนชั้นประกาศนียบัตร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรก่อนต่ออายุ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

Documents
แบบ ทว.27 60 Kilobytes 23-05-2014