th en

Menu
 
 
A+ A A-

ขอประกาศนียบัตรรับรองการฝึกหลักสูตรการ ฝึกอบรม (นักเรียนปัจจุบัน)

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
(กรณีที่ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

Documents
แบบ ทว.19 67 Kilobytes 23-05-2014