Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอหนังสือรับรองการเทียบความรู้หลักสูตรการ ศึกษาภาคปฏิบัติของโรงเรียน ชุมพลทหารเรือ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
1 ฉบับ (พร้อมสำเนา)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

Documents
แบบ ทว.11 45 Kilobytes 23-05-2014