Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอรับประกาศียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมที่ หน่วยงานฝึกเองโดยความ เห็นชอบของ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

1.สำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ 1 ฉบับ (Seaman Book)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท)

Documents
แบบ ทว.10 52 Kilobytes 23-05-2014