Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอหนังสือรับรองหลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติ ของโรงเรียนนายเรือ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (รูปถ่ายสุภาพ)
2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราช 1 ฉบับ
3. สำเนา Transcript / ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 1 ฉบับ
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

Documents
แบบ ทว.5 67 Kilobytes 23-05-2014