Menu

th en

 
 
A+ A A-

ขอใบแทนประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

1. ประกาศนียบัตรฉบับเก่า หรือสำเนาประกาศนียบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SeamanBook) ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย)
4. ใบขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (กรณีขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
(ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท)

Documents
แบบ ทว.2 68 Kilobytes 23-05-2014