th en

Menu
 
 
A+ A A-

การจดทะเบียบผู้ประกอบการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ

หมายเหตุ

 • ในการส่งรายงานแบบ ขต.-บ6 ให้ทำหนังสือนำส่งรายงาน
  (เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) แนบมาด้วย
  ทุกช่วงของรายงาน
 • ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ หากเป็นภาษาอื่น
  จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ขอรับจดทะเบียนหรือใบอนุญาต
  และผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 • กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอฯ ต้องประทับตราสำคัญบริษัทด้วย 
Documents
01-แบบ ขต.-ค1 :: คำขอจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 57 Kilobytes 23-05-2014
01-แบบ ขต.-ค1 :: คำขอจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 36 Kilobytes 23-05-2014
02-แบบ ขต.-ค2 :: คำขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน 56 Kilobytes 23-05-2014
02-แบบ ขต.-ค2 :: คำขอจดทะเบียนการตั้งตัวแทน 35 Kilobytes 23-05-2014
03-แบบ ขต.-ค3 :: คำขออนุญาตตั้งสาขาของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 41 59 Kilobytes 23-05-2014
03-แบบ ขต.-ค3 :: คำขออนุญาตตั้งสาขาของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 41 32 Kilobytes 23-05-2014
04-แบบ ขต.-ค4 :: คำขอรับใบแทนใบทะเบียน 53 Kilobytes 23-05-2014
04-แบบ ขต.-ค4 :: คำขอรับใบแทนใบทะเบียน 32 Kilobytes 23-05-2014
05-แบบ ขต.-ค5 :: คำขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ 44 Kilobytes 23-05-2014
05-แบบ ขต.-ค5 :: คำขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ 48 Kilobytes 23-05-2014
06-แบบ ขต.-ค6 :: คำขอต่ออายุใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ 46 Kilobytes 23-05-2014
06-แบบ ขต.-ค6 :: คำขอต่ออายุใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ 42 Kilobytes 23-05-2014
07-แบบ ขต.-ค7 :: คำขอต่ออายุใบจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 46 Kilobytes 23-05-2014
07-แบบ ขต.-ค7 :: คำขอต่ออายุใบจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 56 Kilobytes 23-05-2014
08-แบบ ขต.-ค8 :: คำขอต่ออายุใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 49 Kilobytes 23-05-2014
08-แบบ ขต.-ค8 :: คำขอต่ออายุใบทะเบียนการตั้งตัวแทน 41 Kilobytes 23-05-2014
09แบบ ขต.-บ6 รายงานเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (แก้ไขเพิ่มเติม) 66 Kilobytes 13-01-2016
09แบบ ขต.-บ6 รายงานเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (แก้ไขเพิ่มเติม) 33 Kilobytes 12-01-2016
10-หน้าที่หลังการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (ปรับปรุง) 122 Kilobytes 03-08-2016
10-หน้าที่หลังการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (ปรับปรุง) 18 Kilobytes 03-08-2016
10-หน้าที่หลังการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 Z(ปรับปรุง) 77 Kilobytes 05-02-2015
10-หน้าที่หลังการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 Z(ปรับปรุง) 77 Kilobytes 05-02-2015
11-แบบคำขออื่น ๆ :: คำขออื่นๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 45 Kilobytes 23-05-2014
11-แบบคำขออื่น ๆ :: คำขออื่นๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 54 Kilobytes 23-05-2014
12-คู่มือปฏิบัติงาน :: การยื่นขอจดทะเบียนประเภทต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 118 Kilobytes 23-05-2014