th en

Menu
 
 
A+ A A-

การแจ้งสั่งหรือนำเข้าซึ่งของที่กำหนดให้บรรทุก โดยเรือไทย และการขออนุญาตใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

Categories
01. ขั้นตอนการใช้เรือไทย
02. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้เรืออื่น
03. กฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทย