th en

Menu
 
 
A+ A A-

ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ

Documents
01-คำร้องขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ แบบ ก.46 FM-SCS-01 Rev.2 397 Kilobytes 24-05-2014
02-คำร้องขออนุญาตใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือฯ FM-SCS-02 Rev.1 151 Kilobytes 23-05-2014
03-คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ FM-SCS-03 Rev.0 207 Kilobytes 23-05-2014
04-คำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว FM-SCS-04 Rev.1ตัว Rev 1 205 Kilobytes 23-05-2014
05-คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุ FM-SCS-06 Rev.1 116 Kilobytes 23-05-2014
06-คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองยกเว้นประกาศนียบัตร FM-SCS-07 Rev.1 139 Kilobytes 23-05-2014
07-คำร้องขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท และด้านความปลอดภัยบนเรือFM-SCS-08 Rev.1 107 Kilobytes 23-05-2014
08-คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น FM-SCS-09 Rev.1 151 Kilobytes 24-05-2014