th en

Menu
 
 
A+ A A-

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ : ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม
โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ต่อ 204, 214, 234
โทรสาร : 0-2235-7631

คำแนะนำในการติดต่อกับกองทะเบียนเรือ

  1. การเขียนคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเรือให้ใช้คำร้องทั่วไป แบบ๕ ก ตามตัวอย่างการเขียนคำร้อง
  2. ให้จัดเรียงเอกสารประกอบคำร้องในแต่ละคำขอตามลำดับแล้วทำเครื่องหมาย ถูก ในกรอบ สี่เหลี่ยม เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ขอได้จัดเตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว และในการยื่นคำร้องให้แนบรายการเอกสารประกอบคำร้องมาพร้อมเอกสารประกอบคำร้องด้วย
  3. ในทุกคำร้องที่ใช้ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" เป็นเอกสารประกอบคำร้องให้เจ้าของเรือดำเนินการตรวจเรือมาก่อน และให้นำ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" ที่เจ้าพนักงานตรวจเรือออกให้มาประกอบคำร้อง

หมายเหตุ

  1. ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือเป็นผู้ยื่นคำร้อง
  2. สำหรับ "การต่อใบอนุญาตใช้เรือ" ให้ผู้ใดก็ได้เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยไม่ต้องมอบอำนาจ
Documents
17.แก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ 239 Kilobytes 23-04-2014
18.ขอถอนจำนองเรือ 237 Kilobytes 23-04-2014
18.เอกสารประกอบคำร้องขอถอนจำนองเรือ 45 Kilobytes 23-04-2014
19.ขอแก้กรรมสิทธิเรือ 236 Kilobytes 23-04-2014
19.เอกสารประกอบคำร้องขอแก้กรรมสิทธิเรือ 54 Kilobytes 23-04-2014
แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ 05-07-2016