th en

Menu
 
 
A+ A A-

ขอทำประกาศนียบัตรลูกเรือ ที่ไม่เข้า ยาม Seafarer สำหรับเรือกลเดิน ทะเลต่างประเทศและเรือกลเดิน ทะเลใกล้ฝั่ง

ขอทำประกาศนียบัตรลูกเรือ ที่ไม่เข้ายาม Seafarer สำหรับเรือกลเดินทะเลต่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

เอกสารประกอบ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนา SEAMAN BOOK
  4. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
  5. คร.5
  6. สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
  7. หลักสูตรพื้นฐาน 4 วิชา
  8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
Documents
( แบบฟอร์ม ก.๕ ) 209 Kilobytes 23-04-2014
ตัวอย่าง 284 Kilobytes 23-04-2014