th en

Menu
 
 
A+ A A-

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

Documents
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 298/2561 เรื่อง มาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15.31 Megabytes 31-05-2018
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผลงาน 83 Kilobytes 09-06-2016
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 190/2558 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 220 Kilobytes 09-10-2015
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 103/2558 เรื่องกำหนดแนวทางในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 388 Kilobytes 18-06-2015
ขั้นตอนการรับเอกสารประกวดราคา และการลงทะเบียนในระบบ e-gp สำหรับผู้ค้าภาครัฐ 1.22 Megabytes 17-06-2015
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) 564 Kilobytes 31-10-2014