th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เซาเทิร์น พอร์ท จำกัด (โชคพนาพอร์ท) และบริษัท พี.เค. มารีด เทรดดิ้ง จำกัด ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกลำพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ. ศาลาประชาคมบ้านโนนท่า ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบงานตรวจการณ์ทางน้ำ ร่วมตรวจบูรณากับตำรวจน้ำตรัง ตรวจเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง สารเสพติด คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือฯ

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองขุด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก โดยมีนายประพันธ์ จรุงศีล ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รายงานการปฏิบัติงานในรอบเดือนผ่านมา โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

29-10-2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี อมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน

29-10-2562
นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี วุฒิสภา เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นประธานคณะฯ และกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

Page 18 of 56
back to top