Buca escort
Super User http://www.md.go.th Sat, 23 Oct 2021 11:54:34 +0700 Joomla! - Open Source Content Management th-th สิ่งแวดล้อมเจ้าท่า http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/922-2021-08-26-07-37-52 http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/922-2021-08-26-07-37-52

1.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

2.แผนที่แหลงกำเนิดมลพิษ กรมเจ้าท่า

3.แบบ นท.1 ออนไลน์ - รายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งและบันทึกข้อมูลการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ กรมเจ้าท่า

]]>
sanuyan@gmail.com (Super User) ข้อมูลกรม Thu, 26 Aug 2021 14:36:59 +0700
Thailand's Overall Maritime Strategy http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/920-thailand-s-overall-maritime-strategy http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/920-thailand-s-overall-maritime-strategy

 

Thailand's Overall Maritime Strategy

แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

                       แผนกลยุทธ์

  • การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

               คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

                        คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ                

                      เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

]]>
sanuyan@gmail.com (Super User) อื่นๆ Fri, 12 Mar 2021 13:06:06 +0700
MRA 2021 banner http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/918-mra-2021-banner http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/918-mra-2021-banner MRA 2021 banner]]> sanuyan@gmail.com (Super User) footerbanner Tue, 29 Dec 2020 13:54:23 +0700 NRCT http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/917-nrct http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/917-nrct NRCT]]> sanuyan@gmail.com (Super User) footerbanner Wed, 29 Jul 2020 15:44:59 +0700 Thailand Research Expo 2020 http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/916-thailand-research-expo http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/916-thailand-research-expo Thailand Research Expo 2020]]> sanuyan@gmail.com (Super User) footerbanner Wed, 29 Jul 2020 15:20:46 +0700 กฎหมายอนุวัติการ http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-22-26/implementation http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/2014-01-19-05-22-26/implementation

 

ลำดับ อนุสัญญา องค์กร กฏหมายอนุวัติการ
1 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization Convention 1948, IMO 1948) IMO  
2 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea 1972, COLREG 1972) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
link pdf (2)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (International Convention forth Safety of Life at Sea 1974, SOLAS 1974) IMO
link  pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
         pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๑๕)พ.ศ. ๒๕๒๘
4 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ ค.ศ. 1965 (Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, FAL 1965) IMO
link  pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการรายงานการเข้ามาหรือออกไปของเรือในเมืองท่า หรือเขตท่าเรือใดๆ ในน่านน้ำไทย และการออกใบอนุญาตเรือออก จากท่า พ.ศ. 2547
link pdf (3)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551
5 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก ค.ศ. 1966 (International Convention on Loads Lines 1966, LL 1966) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2535
6 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ(Convention on the International Mobile Satellite Organization, INMARSAT 1976) และความตกลงด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยองค์การดาวเทียมทางทะเลระหว่างประเทศ (Convention on the International Operating Agreement 1976, INMARSAT OA 1976) IMO  
7 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการวัดขนาดตันเรือ ค.ศ. 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969, TONNAGE 1969) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2539
8 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 ตามที่แก้ไข ค.ศ. 1995 (International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended 1995, STCW 78/95) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
9 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการการปฏิบัติการ และความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 1990, OPRC 1990) IMO
link pdf (1)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗
10 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ภาคผนวกที่ I และ II (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978, MARPOL 73/78 Annex I and II) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
link pdf (2)กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2551
11 พิธีสาร ค.ศ. 1992 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากมลพิษของน้ำมัน (Protocol of 1992 amended the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, CLC Protocol 92) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
12 พิธีสาร ค.ศ. 1992 ของอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษของน้ำมัน (Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, FUND Protocol 92) IMO
link pdf (1)พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
13 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการกู้เรือ ค.ศ. 1989 (International Convention on Salvage 1989, SALVAGE 89) IMO
link pdfTHpdfEN (1)พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐
]]>
sanuyan@gmail.com (Super User) ข้อมูล สถิติ Thu, 07 May 2020 11:33:08 +0700
Unisearch-Journal http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/913-unisearch-journal http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/913-unisearch-journal Unisearch-Journal]]> sanuyan@gmail.com (Super User) footerbanner Mon, 16 Mar 2020 14:43:23 +0700 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/ita-evaluation http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-02-28/ita-evaluation

ita marine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน magnifying โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร magnifying ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ magnifying อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการด้านการขนส่งทางน้ำ magnifying แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการด้านการขนส่งทางน้ำ
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน magnifying ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง magnifying กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ magnifying ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A magnifying Q&A
O9 Social Network magnifying Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี magnifying แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี magnifying รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน magnifying มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ magnifying มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ magnifying ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ magnifying รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service magnifying E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี magnifying แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี magnifying รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ magnifying แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ magnifying ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน magnifying สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี magnifying รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล magnifying นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล magnifying การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล magnifying หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี magnifying รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต magnifying แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต magnifying ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี magnifying ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น magnifying ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม magnifying การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร magnifying เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร magnifying สารจากอธิบดีกรมเจ้าท่า
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี magnifying การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต magnifying การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร magnifying การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี magnifying แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี magnifying รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ magnifying มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม magnifying รมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง magnifying มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต magnifying มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน magnifying มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม magnifying มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ magnifying มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
]]>
sanuyan@gmail.com (Super User) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Thu, 21 Feb 2019 16:04:01 +0700
ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด http://www.md.go.th/md/index.php/2019-01-31-23-02-28 http://www.md.go.th/md/index.php/2019-01-31-23-02-28
]]>
sanuyan@gmail.com (Super User) หน่วยงานในสังกัด Fri, 01 Feb 2019 06:00:53 +0700
เรื่องเด่น http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/894-2014-04-18-04-21-59 http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-18-16-14-18/2014-02-07-02-34-26/item/894-2014-04-18-04-21-59 ]]> sanuyan@gmail.com (Super User) module_item Fri, 26 Jan 2018 15:15:00 +0700