Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ หนังสือเวียน คู่มือ และข้อกำหนดต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภท

ประกาศผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
25-03-2562
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการขนย้ายท่อน้ำท่อส่งดินจากร่องน้ำกระบี่ อ. เมือง จ.กระบี่ ถึงยังร่องน้ำท่าเรือ่าวยามู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรืออ่าวยามู (ท่าเรือใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 1 of 376