th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise)
(04-12-2562)วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วย ผวศ., ผสก., ผสผ., และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise)โดย ททท. ได้เสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ 3 รูปแบบ คือ 1. การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise Tourism) 2. การท่องเที่ยวโดยเรือยอช์ต (Yacht Tourism) 3. การท่องเที่ยวในแม่น้ำในประเทศ และแม่น้ำโขง (River-Based Tourism) นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว แต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ที่มีศักภาพ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมที่เข้าถึงสะดวกให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ท่าน อจท.กล่าวว่ากรมฯ จะดำเนินการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับเรือครุยส์ เรือยอร์ช ทั้งฝั่งอ้นดามันและอ่าวไทย โดยได้รับงบประมาณปี 2563-2564 เพื่อมาดำเนินการแล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสายการเดินเรือ ซึ่งกรมเจ้าท่ายินดีให้การสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ ด้านกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยรวมต่อไป

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise)  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise)  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise)  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมหารือกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการเรื่องการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise) 

back to top