th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2
(14-11-2557)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหาร เปิดการอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ 2   

back to top