th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
(24-02-2563)กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

 

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี 2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาวารี” ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ

 

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่าย “อาสาวารี” ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี” รุ่นที่ 38 ขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งสิ้น 6,066 คน โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วย สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ, บรรยายด้านกฎ ระเบียบ การขุดลอก บรรยายด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ด้านการใช้วิทยุสื่อสาร การแจ้งเหตุทางน้ำ และความปลอดภัยในการเดินเรือ อันเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนในการช่วยปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่าเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาวารีที่ยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทรศัพท์ 0 2233 0437 , 0 2233 1311-8 ต่อ 308 , 309 , 229 หรือสายด่วน 1199

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 กุมภาพันธ์ 2563ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 38 จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทางน้ำ 

back to top