th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
(30-09-2557)

กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ (ห้องเจ้าพระยา) กทม.    กรมเจ้าท่า โดยนางสาวจารุณี  ทองคำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนรับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ    กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  กรมเจ้าท่า รับรางวัลเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

back to top