th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา
(07-01-2563)วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) พร้อมนายสมภพ ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และนายชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5(กระบี่) นายธรา วรรณพฤกษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมเจ้าท่า พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บริเวณ หาดนพรัตน์ธารา กำชับให้ตรวจเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ของเรือ คนประจำเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ การสวมใส่เสื้อชูชีพ ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกิน

จากนั้น ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำ มี นายอนันต์ หนูสง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำอ่าวน้ำเมา(ท่าเรือเก่า) รายงานสรุปความคืบหน้าชี้แจงความคืบหน้า การดำเนินโครงการ โดยได้เปิดหน่วยขุดลอกไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน 130 วัน พร้อมกันนี้ได้ ประชุมหารือ ปัญหา อุปสรรค และทำความเข้าใจร่วม กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ (นายสาคร เกี่ยวข้อง) และรองนายก อบต. ไสไทย เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมา ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ตามความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการของบประมาณก่อสร้างต่อไป

จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขุดลอกร่องน้ำทุ่งครก หมู่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม พร้อมรับฟังความเห็นของ ประชาชน ร่วมกับนายกเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (นายณพรพิศิษฏ์ ผลเงาะ ) มี(นายจรัญ ดำเนินผล) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านทุ่งครก รายงานสรุปความคืบหน้า โดย ได้เปิดหน่วยขุดลอกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาขุดลอก 150 วัน เป็นการขุดลอกครั้งแรก ของร่องน้ำนี้ ผู้บริหาร ท้องถิ่นและประชาชน แสดงความขอบคุณ กรมเจ้าท่า ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของการเข้า-ออก ของเรือเพลาใบจักรยาวของประชาชน กว่า 200 ลำ ที่ประสบ ปัญหาต้องรอระดับน้ำกว่า 3 ชั่วโมง สัตว์น้ำเสียหาย สิ้นเปลืองค่าน้ำมันและไม่สามารถลำเลียงผู้เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทันเวลา นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ จากอาชีพประมงพื้นบ้าน นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม ราคาสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

รองอธิบดี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่ายินดีให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ และถือเป็นการมอบของขวัญแก่ประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ตามนโยบายรัฐบาล และขอความร่วมมือ ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน ดูแลความปลอดภัยของการเดินทางทางน้ำด้วย จากนั้นเดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกบ้านท่ามะพร้าว หมู่ 9 ตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเรือเพลาใบจักรยาวของประชาชน กว่า 100 ลำ ในลักษณะเดียวกัน รับทราบผลการดำเนินการที่ กรมเจ้าท่าขุดลอกแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562 จากผู้บริหารท้องถิ่น (นายใจ จงรัก สมาชิกสภาเทศบาลคลองพนพัฒนา) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ซึ่ง(นายณพรพิศิษฏ์ ผลเงาะ )นายกเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้ขอบคุณกรมเจ้าท่า เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ร่องน้ำสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 ภาพกิจกรรม:

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณชาย หาดนพรัตน์ธารา 

back to top