th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
(20-08-2557)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส และข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวยุวัน กมลเวชช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2. นายประเสริฐ ฉัตรไชยพฤกษ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมเจ้าท่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส  

back to top