th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562
(15-01-2562)นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม ณ พื้นที่โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่นำ้วัง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บนำ้ทำเกษตรกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง สำหรับการขุดลอกฯ มีระยะทาง ทั้งสิ้น 2,800 เมตร ความกว้าง 30-60 เมตร โดยมีนายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ที่ 7 เป็นผู้บรรยายสรุป หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ พร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานลำปางเพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง ภาพกิจกรรม:

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 

back to top