th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
(02-11-2561)นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง ท่าเรือเชียงแสนเพื่อเข้ารับฟังผลการติดตามการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า ในเรื่อง การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ซึ่งปัจจุบันการขนส่งสินค้าและคนโดยสารจังหวัดเชียงรายมีการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จึงได้ติดตั้งระบบติดตามและแสดงสถานะเรือ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์วงจรปิด cctv จำนวน 7 แห่ง อาทิ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ, บริเวณท่าเรือห้าเขียง, บริเวณท่าเรือเชียงแสน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยท่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ โดยมีนายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย เป็นผู้บรรยาย และการบรรยายการจ้างเหมาการขุดลอกทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 โดยนายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้รายงานผลการดำเนินงานการขุดลอกในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา และผลการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำโขง บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้เดินทางไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง cctv ท่าเรือเชียงแสนและการขุดลอกบริเวณแม่น้ำโขง ณ ท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


ภาพกิจกรรม:

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

back to top