th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร
(29-06-2561)กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓3 กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

 

 

        กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 33  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 256๑  ณ เรือริเวอร์ไซด์๔โรงแรมริเวอร์ไซด์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมเจ้าท่าโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้ปลอดภัยสะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี 2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาวารี”ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นอาสาสมัครจิตสาธารณะการเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือการสัญจรทางน้ำการแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ การเดินเรือ

 

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่าย“อาสาวารี”ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่าจึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี”  รุ่นที่ ๓3 ขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งสิ้น 5,268 คน โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วยสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพบรรยายด้านกฎระเบียบการใช้วิทยุสื่อสาร การแจ้งเหตุทางน้ำและความปลอดภัยในการเดินเรืออันเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนในการช่วยปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่า
เป็นการสร้างเครือข่ายอาสาวารี ที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทรศัพท์ 022330437,0 2233 1311-8 ต่อ308, 309 , 229 หรือสายด่วน 1199

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 มิถุนายน 2561ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร  กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมอาสาวารี รุ่นที่ 33 กรุงเทพมหานคร 

back to top