th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(20-06-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ให้แก่ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” นั้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองอาสารักษารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองรักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนร่วม ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ รับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า 

back to top