th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(29-08-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินการ นำเสนอปัญหา อุปสรรค และตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตแต่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่อสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

back to top