th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า
(03-03-2560)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ” โดยมีนายณัฐชัย พลกล้า  ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ”ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 1 ชั้น 4 กรมจ้าท่า  

back to top