th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว
(24-02-2563)วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการเรือลำเลียง และเรือลากจูงเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเสนอแนะ พิจารณา ทบทวน ร่างประกาศกรมเจ้าท่าดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบันมีการสัญจรของเรือลำเลียงสินค้าเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ

ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว   นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว     นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) เป็นประธานในการประชุม พิจารณาประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว  

back to top