th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
(02-11-2561)กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) กล่าวรายงาน นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำหรับวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือโดยมีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่34 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องหิรัญญิการ์โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

back to top