th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
(07-06-2559)


อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดกิจกรรม "เจ้าท่าอาสา พัฒนาท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการ"
(05-06-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เจ้าท่าอาสา พัฒนาท่าเรือ เพื่อผู้ใช้บริการ"


กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
(18-05-2559)

เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงคมนาคมและประกาศกรมเจ้าท่า ออกตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558


นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะในกรมเจ้าท่า ประจำปี 2559”
(16-05-2559)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกและลดปริมาณขยะในกรมเจ้าท่า ประจำปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้นล่าง อาคาร 2 กรมเจ้าท่า โดยมีการมอบสติ๊กเกอร์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทกับหน่วยงานต่างๆภายในกรม รวมถึงการจัดนิทรรศการ และการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า , นายณัฐ จับใจ รองธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ , นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
(06-05-2559)


Page 28 of 43
back to top