Menu

th en

 
 
A+ A A-

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่า

StrMD62

str marine

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่าตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๗๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า