th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ
(09-11-2563)นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต” และได้รับเกียรติบรรยายโดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนรูปแบบการคมนาคมขนส่ง โดยส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่องโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย(พ.ศ. 2558 - 2565) ที่มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางรางทางน้ำและทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งทางน้ำ มีบทบาทมากขึ้น มีต้นทุนต่ำ ความปลอดภัยสูงและมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการบรรยายฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ให้เกิดมุมมองและแนวคิด ที่นำมาซึ่งความร่วมมือกันพัฒนากรมเจ้าท่า ให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมสอดรับกับนโยบาย " เจ้าท่า 161 ปี ปีแห่งการสร้างคน และพัฒนาบุคลากร " ต่อไป
_____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาเลขานุการกรม กรมเจ้าท่าโทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203 E-Mail : PR@m


ภาพกิจกรรม:

การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ  การบรรยายพิเศษ “มุมมองการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยในอนาคต”โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนริมน้ำ ชั้น 5 ห้องประชุม 8501 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ 

back to top