th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล
(14-11-2562)          นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมลงนาม กับ Mr. CAO Desheng, Director General of China maritime safety Administration (China MSA) ในความตกลงทวิภาคีเพื่อรับรองประกาศนียบัตรของผู้ทำการเรือ ตามข้อ I/10 แห่งอนุสัญญา STCW (International Convention on Standards  of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) ระหว่างกรมเจ้าท่าและ China MSA ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 25 (25th ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ Mr. LI Xiaopeng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่า และ China MSA

          ความตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนประจำเรือของประเทศหนึ่งสามารถลงทำการในเรือที่ชักธงของอีกประเทศหนึ่งได้ อันจะส่งผลให้คนประจำเรือไทยมีโอกาสในการทำงานในเรือต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าสามารถใช้โอกาสนี้ขยายความร่วมมือกับประเทศจีน ในการยกระดับความรู้ และทักษะความสามารถคนประจำเรือไทยให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับคนประจำเรือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคนประจำเรือของไทยให้มีความสามารถ และความชำนาญที่สูงขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยในอนาคตภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล  กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล 

back to top