th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562
(31-10-2562)วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเด่นสุทธิ

ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รับรายงานจากฝ่ายเลขา ทั้งหมด 4 เรื่อง
1. เรื่องรายงานการจัดให้มีการเรี่ยไรของกรมเจ้าท่า จากการที่คณะกรรมการเรี่ยไรเงิน สำนักนายกฯ มีมติอนุมัติให้กรมเจ้าท่า สามารถเรี่ยไรเงินได้ แต่ว่ามีเงื่อนไขต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเรี่ยไรเท่าที่จำเป็น โดยให้กรมเจ้าท่าพิจารณาอย่างเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
2. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมเจ้าท่าประจำปี 2563 โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางนำ้ เป็นประธานในครั้งต่อไป
3. เรื่อง การจัดสวัสดิการโรงอาหารภายในกรมเจ้าท่า ซึ่งในปัจจุบันกำลังปรับปรุงให้มีความสวยงาม จะเปิดดำเนินการได้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยจะมีร้านค้า 4 ร้าน ร้านกาแฟ 1 ร้าน มาให้บริการข้าราชการกรม และประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการเรื่องสวัสดิการร้านค้า โดยอธิบดีมอบหมาย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางนำ้ เป็นประธานกรรมการ
4. เรื่องการจัดสวัสดิการศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ดูแล ให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในการเข้าใช้บริการ มอบหมายให้คุณเอนก เป็นผู้ดูแล
________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 / 2562 

back to top