th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ
(12-10-2563)  ⚓️ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า⚓️
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า โดยมีนายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประกวดวีดีทัศน์ฯ โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเล็งเห็นถึงการพัฒนาประเทศและองค์กร ที่มีทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรที่สั่งสมในการปฎิบัติงานผ่านประสบการณ์ทำงานจริงซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัว ผ่านโครงการประกวดวีดีทัศน์การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยบุคลากรของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำและผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวดจำนวน 16 เรื่อง ประเภทบทความ 3 เรื่อง เป็นการทำคลิปวีดีโอความยาว ไม่เกิน 5 นาที เผยแพร่ลงบน Youtube ผู้ชนะคือผู้ที่ได้รับยอด LIKE ยอด View ยอด Share สูงที่สุด 

โดยผลรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวีดีโอ ได้แก่ เรื่อง กระบวนยุทธ์ ขุดลอก โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือ โดย นายนัทธพงศ์ สำราญประภัสสร สังกัด กลุ่มเครื่องหมายการเดินเรือ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ต้นน้ำเพื่อชีวิต โดยนายกฤษฎาพร แก้วมูลสา และนายพุทธมนต์ วงษ์วัฒนธรรม และผลรางวัลชนะเลิศประเภทบทความ ได้แก่ เรื่อง วิธีประเมินความเสี่ยงแบบง่าย SIRA ตามมาตรฐาน IALA G1138 สำหรับงานเครื่องหมายทางเรือ โดยนายกริชฤทธิ์ หยิบเจริญพร และ นายนัทธพงศ์ สำราญปภัสสร สังกัดเครื่องหมายการเดินเรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ต้นน้ำคือชีวิต โดย นายศักดิ์วิทยา วงศ์จา สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การขุดลอกทะเลสาบสงขลา โดย นายสุธีร์ ล้วนเส้งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด พร้อมกล่าวชื่นชมสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ผ่านการประกวดวีดีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฎิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบโดยประสบการณ์ตรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติในอนาคต
______________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ    อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดวีทัศน์ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาทางน้ำ 

back to top