th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร
(11-10-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดงาน วันที่อยู่อาศัยโลกของประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง สร้างไทยไปด้วยกัน : “สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และนายภานุ ภาศักดี หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเลในฐานะที่กรมเจ้าท่าให้การสนับสนุนชุมชน และอนุญาตให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินได้พัฒนาปรับที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ UNESCAP(United Nations Economics and Social Commission in Asia and Pacific) UNHABITAT (United Nations - Habitat) ACHR (Asia Coalition for Housing Rights) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และขบวนองค์กรชุมชน ได้กำหนดจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร 

back to top